ASBIS Uvjeti prodaje  

1. Primjenjivost

Sljedeći Uvjeti prodaje primjenjuju se na sve - sadašnje i buduće - ugovore koje sklapaju ASBISC-CR d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 24/6,OIB: 42543880714 (u daljnjem tekstu „ASBIS“) i Kupac za prodaju svih roba i/ili usluga ASBIS-a (u daljnjem tekstu proizvodi, roba i/ili usluge označeni kao: „ Roba”), osim ako su strane ugovorile druge uvjete i definirale relevantnim ugovorom. Smatra se da je Kupac prihvatio ove Uvjete prodaje činovima ispostave narudžbe, potpisivanja i vraćanja profakture ili prihvaćanja isporučenog proizvoda, što god se prije dogodi.
ASBIS se izričito protivi i ne prihvaća bilo kakvu primjenu drugačije formuliranih uvjeta poslovanja od strane Kupca.
Ovi Uvjeti prodaje mogu se s vremena na vrijeme mijenjati bez prethodne najave, a prema odluci i izboru  ASBIS-a. Ažurirani Uvjeti prodaje i njihove odredbe primjenjuju se od dana izmjene/ažuriranja i na odnose ASBIS-a i Kupca koji su nastali prije izmjene/ažuriranja ovih Uvjeta. Kupac prihvaća ove Uvjete i odredbe "kakvi  jesu" u određenom trenutku.

2. Cijene

Cijene su navedene na prednjoj strani računa. Navedene cijene ne uključuju bilo kakve državne poreze, poreze ostalih tijela vlasti, lokalne trošarine, poreze na promet, poreze na korištenje i slične poreze. Kupac će platiti bilo koju poreznu obvezu (i sve povezane kamate ili kazne), bez obzira na to kako je ta porezna obveza naznačena i nametnuta, a vezano za prodanu Robu.

3. Isporuke i rizik

Datumi isporuke Robe naznačeni su na odgovarajućim fakturama i/ili drugoj povezanoj dokumentaciji. Svi datumi isporuke, uključujući i one koji su navedeni na prednjoj strani računa, su samo procjene. Isporuka se smatra izvršenom kada je Roba navedena u odgovarajućim fakturama otpremljena u roku isporuke. Ako isporuka kasni iz razloga izvan odgovornosti ASBIS-a, rok isporuke će se smatrati ispunjenim kada se u roku isporuke komunicira spremnost za isporuku.
ASBIS može u bilo kojem trenutku izvršiti djelomičnu isporuku ili djelomično pružiti usluge.
Svako referiranje na trgovinske uvjete (kao što su EXW, FCA, itd.)  se odnosi na relevantne Incoterms uvjete iz 2020 godine objavljene od strane Međunarodne Trgovinske Komore (International Chamber of Commerce).
ASBIS će izabrati prijevoznika, ali se on ne smatra agentom ASBIS-a.
Rizik će prijeći na Kupca kako je dogovoreno relevantnim Incoterms klauzulama iz 2020, ili pod drugim uvjetima dogovorenim od strane sudionika u procesu i naznačenim u relevantnim fakturama i/ili drugim povezanim dokumentima sačinjenima za svaku zasebnu isporuku Robe.
Roba se može isporučiti bilo kojim prijevoznim sredstvom, uključujući morski, zračni ili kopneni promet.

4. Pregled Robe

Kupac je dužan pregledati svu Robu i ambalažu odmah po primitku.
Kupac je dužan isporučenu Robu pregledati u odnosu na njenu količinu, kvalitetu, asortiman Robe, stanje unutarnje ambalaže i eventualna oštećenja Robe.
U slučaju da je Roba ili ambalaža takve Robe oštećena ili neispravna ili je isporučena različita količina Robe od količine koja je predviđena u transportnim dokumentima, Kupac će pismenim putem obavijestiti ASBIS, potpisivanjem relevantnog akta i slanjem istog ASBIS-u, referirajući  se na bilo kakvu neusuglašenost Robe u roku od 5 (pet) radnih dana od dana primitka.
Takvi akti moraju biti razumno detaljni i trebaju navesti neslaganja ili razlog za odbijanje primitka.
Propuštanje obavještavanja prema gore navedenim uvjetima i u navedenom roku smatra se prihvaćanjem Robe od datuma otpreme.

5. Jamstvo

Jamstvo za Robu, ako postoji, daje proizvođač Robe, a isto može biti navedeno na pakiranju Robe, pratećoj dokumentaciji ili RMA politici proizvođača. JAMSTVO ASBIS-a ako postoji, usklađeno je sa uvjetima jamstva proizvođača.
Svaka odstupanja u kvaliteti, boji, širini, težini, opremi ili dizajnu, koja su uobičajena u trgovini ili su manje prirode i tehnički neizbježna, isključena su iz jamstva.
Jamstveni rok za isporučenu Robu će biti u skladu sa uvjetima jamstva koje je dao proizvođač koji su navedeni na pakiranju, uputstvima za Robu i/ili drugim dokumentima koji prate Robu, i počinje teći od datuma isporuke Robe.
Ako je Roba neispravna ili postane neispravna u jamstvenom roku proizvođača zbog greške u proizvodnji ili materijalu, ASBIS može odlučiti da, prema vlastitom nahođenju, isporuči zamjensku ili novu Robu, da popravi Robu (“Naknadna izvedba“) ili izda kreditno odobrenje; svi ostali zahtjevi u vezi s jamstvom, posebno svi zahtjevi Kupca ili njegovog kupca za naknadu posljedične štete, bit će isključeni. Naknadne izvedbe se mogu pokušati nekoliko puta.

6. Pridržaj vlasništva

UPRKOS ISPORUCI, ASBIS ĆE PRIDRŽATI VLASNIŠTVO NA SVOJ ISPORUČENOJ ROBI (“REZERVIRANA ROBA”) SVE DOK NE PRIMI UPLATU U PUNOM IZNOSU ZA ROBU ISPORUČENU KUPCU.
Rezervirana roba treba uvijek biti jasno označena kao takva i čuvana odvojeno od ostale zalihe Kupca. U slučaju bilo kakvog oduzimanja Rezervirane robe od strane treće strane, Kupac će ukazati na vlasnička prava ASBIS-a i odmah ga obavijestiti.
Kupac ima pravo postupati s rezerviranom robom u redovnom tijeku poslovanja i prodavati je uz pridržaj prava vlasništva sve dok Kupac nije u zakašnjenju s ispunjenjem svojih obveza. Nije dozvoljeno zalaganje Robe ili prijenos vlasništva Robe radi osiguranja.
KUPAC ĆE na zahtjev ASBIS-a ustupiti ASBIS-u cjelokupna potraživanja koja proizlaze iz PRODAJE REZERVIRANE ROBE KAO OSIGURANJE ISPUNJENJA NJEGOVE OBVEZE, SVE DOK NE BUDE PLAĆEN CIJELI IZNOS DUGOVANJA I TOM PRILIKOM ĆE ISPOSTAVITI BILO KOJI DOKUMENT ZAHTIJEVAN OD STRANE ASBISA KAKO BI SE OVAJ ZAHTJEV IZVRŠIO.
Ako Kupac ne izvrši  uplatu u roku, ASBIS može vratiti u posjed ili na drugi način vratiti Robu koja podliježe ovom pridržaju prava vlasništva. Na zahtjev ASBIS-a Kupac je dužan pružiti punu pomoć po ovom pitanju, u suprotnom je dužan na ime ugovorne kazne isplatiti iznos od 1.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan dospijeća, po danu, koja odmah dospijeva na naplatu. Svi troškovi povrata padaju na račun Kupca.
Vlasništvo nad softverskom Robom uvijek ostaje ASBIS-ovo ili nositelja autorskih prava, bez obzira na plaćanje naknada za licencu ili tantijema od strane Kupca.

7. Plaćanje

Uvjeti plaćanja su navedeni na prednjoj strani računa. Sva prodaja podliježe prethodnom odobrenju kreditnog odjela ASBIS-a.
Sve bankarske naknade i provizije plaća Kupac. Plaćanje će biti izvršeno bez ikakvog prebijanja ili obustave na bilo koji račun. Nije dozvoljeno odobravanje bilo kakvog gotovinskog popusta sve dok ranije dospjeli računi nisu plaćeni.
Ako Kupac ne plati dospjele iznose, Kupac je dužan platiti zateznu kamatu na nepodmireni iznos, bez potrebe za obavještenjem o kašnjenju. Ako, nakon obavještenja o kašnjenju, Kupac i dalje ne plati svoj dug, dug može biti adekvatno procesuiran, u kojem slučaju će Kupac pored ukupnog iznosa koji tada dospijeva, također biti dužan platiti u cijelosti pravne i druge troškove naplate, uključujući troškove pravne pomoći i zastupanja.
Ako u bilo kojem trenutku financijsko stanje Kupca po ocjeni ASBISA ukazuje da Kupac neće ispuniti svoje obveze u cijelosti i/ili pravodobno, ili ako Kupac ne izvrši plaćanje(a) u roku, ili ako Kupac ne dostavi traženu financijsku dokumentaciju, ili na bilo koji način propusti ispunjene svojih obaveza, ASBIS može promijeniti uvjete plaćanja, suspendirati kreditiranje i odgoditi isporuku te koristiti bilo koje pravno sredstvo dostupno po zakonu ili prema ovim odredbama i Uvjetima prodaje. U tom slučaju, ASBIS će imati pravo na naknadu razumnih troškova od Kupca, uključujući i odvjetničke troškove.

8. Ograničenje odgovornosti

ODGOVORNOST ASBIS-a zbog KRŠENJA UVJETA PRODAJE ROBE PRODANE U SKLADU S OVIM Uvjetima prodaje kao i odgovornost po osnovi Robe prodane temeljem ugovora ne koji se primjenjuju ovi Uvjeti prodaje OGRANIČAVA SE NA PRAVNE LIJEKOVE predviđene u odredbama ovih Uvjeta prodaje koji uređuju jamstvo. ASBIS NEĆE BITI ODGOVORAN ZA TROŠKOVE NABAVE ILI ZAMJENE ROBE OD STRANE KUPCA, ILI ZA POVREDU ILI ŠTETU nastalu poslovanju Kupca, izgubljenu dobit, prihod ili goodwill, ILI GUBITAK PODATAKA. ASBIS NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVU POSEBNU, POSLJEDIČNU, INDIREKTNU ILI SLUČAJNU ŠTETU, kako god ista nastala, BILO zbog KRŠENJA uvjeta jamstva, KRŠENJA UGOVORA, RASKIDA, NEMARA, ili drugih uzroka, ČAK I U SITUACIJAMA KADA JE ASBIS-u STAVLJENO DO ZNANJA DA POSTOJI MOGUĆNOST NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

9. Nadležnost i važeći zakon

Na sklapanje, postojanje, valjanost i pravne posljedice ugovora te pravne odnose između ASBIS-a i Kupca primjenjivat će se pravo Republike Hrvatske bez primjene kolizijskih odredbi međunarodnog privatnog prava, osim slučajeva pridržaja vlasništva za Kupce iz Savezne Republike Njemačke (u ovom slučaju će se primjenjivati  zakoni Savezne Republike Njemačke). Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe od 11. travnja 1980. neće se primjenjivati. Sudovi Republike Hrvatske u mjestu sjedišta ASBIS-a imat će isključivu nadležnost odlučivati o bilo kojem sporu koji proizađe iz ili u vezi s ugovorom i ugovornim odnosom ASBIS-a i Kupca.
10. Nevaljanost
Odredbe ovih Uvjeta tumače se na način da budu efektivne i važeće prema važećem zakonu. Ako se bilo koja odredba ovih Uvjeta utvrdi djelomično ili u cijelosti nevaljanom, takva odredba će u svojoj primjeni biti ograničena na onaj njezin dio koji je valjan, a nevaljana odredba ili njezin dio bit će bez utjecaja na valjanost i/ili primjenjivost ostatka takve odredbe te na valjanost preostalih odredbi ovih Uvjeta.

11. Fiskalni i PDV propisi

ASBIS će poštivati sve PDV i/ili bilo koje druge fiskalne propise države u kojoj je ASBIS registriran i zemlje isporuke (ako je drugačija) u vezi s trgovanjem i Robom kupljenom od ASBIS-a.
ASBIS će izraditi sve potrebne fiskalne i PDV dokumente i prijave u vezi s Robom kupljenom od ASBIS-a, pravilno i na vrijeme, kako to zahtijevaju primjenjivi EU propisi, primjenjivi propisi države registracije ASBIS-a te države u kojoj se nalazi mjesto isporuke Robe.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Sankcije, embargo i druga ograničenja

ASBIS i Kupac će jamčiti da nijedan od njih nikada nije učinio, ne čini niti će poduzeti bilo kakve radnje, direktno ili indirektno, koje su u suprotnosti s propisima Uprave za izvoz SAD-a i/ili američkim propisima o međunarodnom prometu oružja i/ili primjenjivim američkim sankcijama i embargu kojima upravlja Ministarstvo financija SAD-a i/ili regulativom Europske unije i/ili sankcijama OFAC-a i/ili EU; i/ili primjenjivim kontrolama kao i svim naknadnim izmjenama ili dopunama navedenih akata koje su na snazi i koje utječu na Robu. Kupac također jamči i potvrđuje da niti Kupac niti njegov menadžment, dioničari odnosno držatelji poslovnih udjela ili osnivači ne podliježu sankcijama koje primjenjuju bilo koje međunarodne institucije i/ili SAD i/ili Europska unija. Nametanje sankcija od strane bilo koje međunarodne institucije i/ili SAD i/ili Europske unije Kupcu bit će osnova za trenutačni jednostrani raskid ugovora i prekid prodaje Robe Kupcu od strane ASBIS-a.
U slučaju poslovanja Kupca s njegovim dobavljačima, kupcima, krajnjim korisnicima i/ili drugim stranama, čitava ova odredba 12. primjenjiva je na te transakcije/poslovne odnose. U svim slučajevima, Kupac je odgovoran za radnje trećih osoba s kojima posluje.
Kupac potvrđuje niti jedan proizvod(i) kupljen od ASBIS-a neće biti izvezen, prodan ili prenesen na način da isto predstavlja povredu odnosno u suprotnosti je sa:
(a) propisima Uprave za izvoz SAD-a;
(b) propisima o međunarodnom prometu oružja SAD (ITAR);
(c) primjenjivim američkim sankcijama i embargu kojima upravlja Ministarstvo financija SAD i
(d) Propisima Europske unije, uključujući i sve naknadne izmjene i dopune koje utječu na izvoz proizvoda.
Bez ograničavanja gore navedenog, Kupac se izričito slaže i obvezuje da neće prodavati, nuditi ili na drugi način prenositi proizvode kupcima koji se sukladno sankcijama OFAC-a i/ili EU i/ili primjenjivim kontrolama nalaze u KUBI, IRANU, SJEVERNOJ KOREJI, SUDANU, SIRIJI ili drugim stranama koje podliježu predmetnim sankcijama/kontrolama/drugim ograničenjima, kupcima u zemljama i/ili teritorijima pod embargom ili sankcijama, a koje se sankcije/ograničenja mogu pronaći (uključujući, ali ne ograničavajući se) na sljedećim poveznicama:
- https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information,
- https://www.bis.doc.gov/index.php,
- https://www.sanctionsmap.eu/.
Kupac potvrđuje da snosi svoju odgovornost za upoznavanje s primjenjivim sankcijama i propisima.
ASBIS i Kupac potvrđuju da Robu neće prenositi, izvoziti ili ponovno izvoziti, direktno ili indirektno bilo kojoj strani kojoj je prema popisu/listi Vlade SAD-a, i/ili Vijeća EU i/ili prema bilo kojem drugom primjenjivom zakonu zabranjeno primanje Robe te da niti Kupac niti ASBIS nisu pod kontrolom bilo koje osobe koja se nalazi na takvim popisima/listama.
ASBIS i Kupac svjesni su činjenice da određeni proizvođači i prodavatelji mogu ograničiti prodaju svojih proizvoda na ili izvan posebno određenih teritorija ili nekim osobama ili entitetima. Kupac potvrđuje i suglasan je da će se pridržavati svih ograničenja koja mu se mogu priopćiti u bilo koje vrijeme i s vremena na vrijeme bilo faksom, e-poštom ili objavljivanjem na http://www.asbis.com/territory-restrictions ili putem bilo kojeg drugog sredstva komunikacije, te se nadalje Kupac obvezuje da takvu Robu neće reklamirati, nuditi, prodavati, prenositi, izvoziti, raspolagati njome  ili ju otpremati na ili izvan tako određenih teritorija. U slučaju takvih ograničenja ili embarga ili zabrana, Kupac izjavljuje i jamči:
- da je financijski odgovarati za nepostupanje u skladu sa sadržajem relevantnog priopćenja ASBIS-a kao što je gore navedeno;
- da će svaki zaposlenik Kupca biti obaviješten i obučen u vezi s obvezama koje proizlaze iz takvog priopćenja i da će se pridržavati svih primjenjivih uvjeta/ograničenja sadržanih u takvom priopćenju;
- da će obeštetiti i zaštititi ASBIS od i protiv svih gubitaka, troškova, obveza, potraživanja, šteta i troškova svake vrste i karaktera, koji su ASBISU nastali, koji su rezultat ili koji se odnose na ili proizlaze iz kršenja ili neispunjavanja obveza koje proizlaze iz proizvođačeva ili prodavateljeva ograničenja, embarga ili zabrana koje je ASBIS priopćio Kupcu.
U slučaju kršenja uvjeta proizvođača ili prodavatelja, uključujući ograničenje prodaje njihovih proizvoda na ili izvan posebno određenih teritorija ili nekim osobama ili entitetima, ASBIS će imati pravo prekinuti svaku suradnju s Kupcem.
Ažurirano 22.04.2022.